INAV системаINAV системаINAV система

iNAV СИСТЕМА

Изграждането на система за логистично управление iNAV произтича от необходимостта за бързо, оптимално и икономически изгодно решаване на логистични транспортни задачи в условията на претоварен трафик в големите градове. Предназначението на системата е да дава точна информация относно местоположението и състоянието на подвижните обекти, следени в реално време с използване на GPS устройства, и визуализирани в централен мониторинг център (Център за наблюдение, контрол и управление).

Системата iNAV позволява да бъдат преодолени транспортните проблеми, свързани с неравномерна натовареност на транспорта в големите градове, като дава възможност за подобряване на предлаганите услуги чрез по-добро планиране на ресурсите и понижаване на разходите чрез оптимизиране на транспортния трафик и получаване на точна и навременна информация за превозните средства и работата на системата.

GPS/ИНЕРЦИАЛНИ МОДУЛИ

  • Цифров инерциален модул за вибродиагностика
  • Цифров модул за измерване на ъглови ускорения
  • Микропроцесорен модул за контрол и управление на инерциални модули
  • Пасивен GPS/инерциален модул (с и без жироскоп) (с възможност за свързване на външен GSM модем)
  • Активен GPS/GSM/инерциален модул (без жироскоп)
  • Цифрова система за вибродиагностика (акселерометър + жироскоп) + софтуер за РС
COPYRIGHT 2011 © GPCOMS NET.COM