INAV системаINAV системаINAV система

ПРЕДЛАГАНИ КОНФИГУРАЦИИ
на Система за логистично управление

Базова конфигурация (за пасивно проследяване и анализ)
Базовата конфигурация е изградена на базата на GPS приемник, който приема данните за местоположението на обектите и ги съхранява в ММС/SD карта. При поискване системата прехжърля данните по сериен интерфейс или USB към персонален компютър за допълнителна обработка, анализ и визуализация. Системата е полезна за потребители, които не желаят постоянен контрол върху автомобилния парк или предприемат пътувания в чужбина поради високата цена на активното проследяване.

INAV система

Класическа конфигурация (за активно проследяване)
Класическата конфигурация включва GPS приемник и GSM модем за предаване на навигационните данни към сървър за осигуряване на мобилните обекти в реално време. Предаването на данните се реализира по GPRS канал, което гарантира висока стабилност и качество на връзката с минимално забавяне при изграждане на връзката между мобилния обект и сървъра. Получените навигационни данни се обработват в микропроцесорен модул, съхраняват се в ММС/SD карта с обем до 2GB и се предават към сървъра за визуализация. Допълнително се архивира информация за състоянието на GSM мрежата, като сила на сигнала, покритие на GPRS услугата и др.

INAV система

GPS/Инерциална конфигурация (за активно проследяване и контрол на движението на МПС)
GPS/Инерциалната конфигурация представлява допълнение на класическата конфигурация с 3D инерциална система, която следи поведението на транспортното средство – движение по неравности по пътната настилка, резки тръгвания и спирания, настъпване на ПТП и др. Наред с навигационните данни се предава към сървъра информация за работещ двигател, опит за неправомерен достъп до автомобила и др. Система е изключително полезна при превоз на специални товари, контрол на движението на МПС, охрана на МПС и др.

INAV система
COPYRIGHT 2011 © GPCOMS NET.COM